DR. RAM MANOHAR LOHIA SAMAGRA GRAM VIKAS YOJANA 2015-16


SNO.DepartmentYear 2012-13Year 2013-14Year 2014-15Year 2015-16

1. BSA suchisuchisuchisuchi
2. Agriculture suchisuchisuchisuchi
3. Animal Husbandry suchisuchisuchisuchi
4. NEDA suchisuchisuchisuchi
5. Handicap suchisuchisuchisuchi
6. Kaushal Vikas suchisuchisuchisuchi
7. ICDS suchisuchisuchisuchi
8. PWD suchisuchisuchisuchi
9. Employeement Office suchisuchisuchisuchi
10. DSO suchisuchisuchisuchi
11. DPRO suchisuchisuchisuchi
12. Minor Irrigation suchisuchisuchisuchi
13. RES suchisuchisuchisuchi
14. DSWO Dept(Samajwadi Pension) suchisuchisuchisuchi
15. DPO suchisuchisuchisuchi
16. OBC suchisuchisuchisuchi
17. Minority suchisuchisuchisuchi